دستورات مربوط به گردش کار Suite

دستورات مربوط به گردش کار Suite

اگر Suite AutoCAD دارید ، می توانید از این دستورات برای شروع گردش کارهایی استفاده کنید که نقشه های خود را برای استفاده با نمایشگاه Autodesk یا Autodesk 3ds Max آماده می کنند.