دستورات مربوط به اشیاء تکراری در اتوکد Duplicating Objects

دستورات مربوط به اشیاء تکراری در اتوکد