دستورات برای مقیاس Dimension

دستورات برای مقیاس Dimension