دستور ZOOMWHEEL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ZOOMWHEEL (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگامی که چرخ میانی ماوس را حرکت می دهید ، مسیر عملکرد بزرگنمایی شفاف را تغییر می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

زوم چرخ را به جلو حرکت می دهد. چرخ متحرک به عقب زوم می شود.

1

زوم چرخ را به جلو حرکت دهید. چرخ متحرک به عقب زوم می شود.