دستور XREFNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور XREFNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

اعلان مربوط به xrefs به روز شده یا گم شده را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

اعلان xref را غیرفعال می کند

1

اعلان xref را فعال می کند. با نشان دادن نماد xref در سینی نوار وضعیت به شما اطلاع می دهد که xrefs به نقاشی فعلی متصل شده اند. هنگامی که یک نقشه را باز می کنید ، با نمایش نماد xref با نماد هشدار زرد (!) هشدار می دهید xrefs را از دست ندهید.

2

اعلان xref و پیام های بالون را فعال می کند. نماد xref را مانند شکل 1 نشان می دهد. همچنین هنگام تغییر xref ها ، پیام های بالون را در همان منطقه نمایش می دهد. تعداد دقایق بین بررسی xrefs اصلاح شده توسط متغیر محیط XNOTIFYTIME کنترل می شود.