دستور XREFCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور XREFCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا پرونده های ورود به سیستم مرجع خارجی (XLG) ایجاد شده اند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پرونده های log را نمی نویسد

1

پرونده های log را می نویسد