لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور XPLODE

دستور XPLODE در اتوکد همان دستور EXPLODE است. با این تفاوت که می توان خوصوصیاتی همچون رنگ، لایه، نوع و عرض خط را در فایل اکسپلود شده اعمال کرد. مثلا در ویدئو زیر با استفاده از دستور Color رنگ نتیجه فایل اکسپلود شده را تغییر میدهیم.

 

 

با اجرای دستور گزینه های زیر نمایش داده می شوند.

Individually

تغییرات را به شیوه های انتخاب شده در یک زمان اعمال می کند. با اجرای آن گزینه های زیر نمایش داده می شود

All

 رنگ، نوع خط، ضخامت خط و لایه اشیاء را تنظیم می کند

Color

رنگ اشیاء را پس از انفجار آنها تنظیم می کند.

  • با توجه به رنگ لایه شیء منفرد، می توانید از bylayer استفاده کرد.
  •  block را برای به ارث بردن بلوک رنگ شیء انفجار.
  • t را برای رنگ واقعی که برای شی انتخاب شده استفاده کنید .
Layer

پس از انفجار، لایه اشیاء جزء را تنظیم می کند. گزینه پیش فرض این است که لایه فعلی را به جای لایه شیء منفرد به ارث برساند.

LType

پس از انفجار آنها، نوع خط اشیاء جزء را مشخص می کند.

enter bylayer را برای به رسمیت شناختن نوع خط از لایه شیء منفرد وارد کنید.

با استفاده از بلوک وارد شوید تا نوع توزیع شیء منفرد را به ارث ببرید .

LWeight

پس از انفجار آنها، ضخامت خط اجسام جزء را تعیین می کند.

Inherit from Parent Block

رنگ، نوع خط، ضخامت خط و لایه اشیاء جزء را به آن تعریف می کند

Explode

یک شی را به اجزای آن تقسیم می کند دقیقا همانند دستور EXPLODE عمل میکند.

Globally

اعمال تغییرات به تمام اشیاء انتخاب شده.

 

 


XPLODE (Command)

Breaks a compound object into its component objects, with specified properties for
the resulting objects.

Reports how many objects were selected and, of those, how many objects cannot be
exploded.

The following prompts are displayed.

Individually

Applies changes to the selected objects one at a time. The following prompt is displayed
for each object.

All

Sets the color, linetype, lineweight, and layer of the component objects after you
explode them. The prompts associated with the Color, Linetype, Lineweight, and Layer
options are displayed.

Color

Sets the color of the objects after you explode them.

  • Enter bylayer to inherit the color of the exploded object’s layer.
  • Enter byblock to inherit the color of the exploded object.
  • Enter t for a true color to be used for the selected object.
  • Enter co for a color from a loaded color book to be used for the selected object.
Layer

Sets the layer of the component objects after you explode them. The default option
is to inherit the current layer rather than the layer of the exploded object.

LType

Sets the linetype of the component objects after you explode them.

Enter bylayer to inherit the linetype of the exploded object’s layer.

Enter byblock to inherit the linetype of the exploded object.

LWeight

Sets the lineweight of the component objects after you explode them.

Inherit from Parent Block

Sets the color, linetype, lineweight, and layer of the component objects to that of
the exploded object if the component objects’ color, linetype, and lineweight are
BYBLOCK and the objects are drawn on layer 0.

Explode

Breaks a compound object into its component objects exactly as the EXPLODE command
does.

Globally

Applies changes to all the selected objects.

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.