XLOADPATH-System-Variable

XLOADPATH (متغیر سیستم)

مسیری را برای ذخیره نسخه های موقت پرونده های xref با تقاضا ایجاد می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: متفاوت است

برای اطلاعات بیشتر ، به XLOADCTL مراجعه کنید.