دستور XFADECTL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور XFADECTL (متغیر سیستم) در اتوکد

میزان محو شدن در یک مرجع که در محل ویرایش شده است را کنترل می کند. این تنظیم فقط روی اشیایی که در مرجع ویرایش نمی شوند تأثیر می گذارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 70

مقادیر معتبر از 0 تا 90 است.

همچنین درصد شدت محو شدن بازنمودهای شیء متناوب را که در حالت کم رنگ مانند نمایشگرهای مقیاس متناوب اشیاء حاشیه نشین نمایش داده می شود ، کنترل می کند.

SELECTIONANNODISPLAY کنترل نمایش نمایش مقیاس متناوب اشیاء حاشیه نویسی را کنترل می کند یا خیر.