لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور XDLIST

دستور XDLIST یک دستور Express Tool در اتوکد می باشد. این دستور XDATA های موجود در یک شیئ را (در صورت وجود) نمایش می دهد.

 

 

 

 


XDLIST (Express Tool)

Lists the xdata attached to an object.

Find

Select object: Use an object selection method

Application name <*: Specify an application name or press Enter to list all applications

See also the XDATA Express Tool.

File

xdata.lsp

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.