لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور XDATA

 

دستور  XDATA یک دستور Express Tool در اتوکد می باشد. با استفاده از این دستور می توان یک سری از اطلاعات را با نوع های مختلف (مانند عدد صحیح، عدد حقیقی، موقعیت و …) داخل یک شیئ کار گذاشت. ابتدا با اجرای این دستور از شما شیئ مورد نظر را می خواهد سپس از شما می خواهد یک نام به دلخواه وارد کنید در نهایت چندین فرمان ظاهر می شود که می توان با اجرای هر یک از آن ها اطلاعاتی را داخل شیئ قرار داد.

[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: 

مثلا با تایپ حرف P و زدن اینتر می توانید یک نقطه به آن معرفی کنید (هر کدام از فرمان ها را می توانید تایپ کنید و متناسب با ان اطلاعات بدهید).

 

 

 

 

 


XDATA (Express Tool)

Attaches extended object data (xdata) to a selected object.

 

Find

You can view the xdata attached to objects with the XDLIST Express Tool.

NOTE:It is recommended that you standardize the xdata application names that you use.

Command: XDATA

Select object: Use an object selection method

Application name: Specify an application name for the xdata

[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit: Enter an option

Options

Application name An ASCII string up to 255 bytes long (group code 1000).
Layer A layer name (group code 1003).
Hand An object handle (group code 1005).
3Real 3 real numbers (group code 1010).
Pos A 3D World space position (group code 1011).
Disp A 3D World space displacement (group code 1012).
Dir A 3D World space direction (group code 1013).
Real A real number (group code 1040).
Dist A distance (group code 1041).
Scale A scale factor (group code 1042).
Int A 16-bit integer (group code 1070).
Long A 32-bit signed long integer (group code 1071).

Example

This example attaches piping data to a line object.

Select object/<None: Select a line

Enter Application name: Enter Myapp555-1212

MYAPP555-1212 new application.

3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit: Enter the ST option

ASCII string: Enter Sewer

3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit: Enter the I option

16-bit integer: Enter 4

3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit: Press Enter

The xdata is attached to the line.

File

xdata.lsp

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.