دستور XCLIPFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور XCLIPFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که مرزهای قطع xref در نقشه فعلی قابل مشاهده است یا ترسیم شده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

متغیر سیستم FRAME تنظیمات XCLIPFRAME را نادیده می گیرد. بعد از متغیر سیستم FRAME از متغیر سیستم XCLIPFRAME استفاده کنید تا تنظیمات قاب xref قطع شده را بازنشانی کنید

0

قاب قابل مشاهده نیست و ترسیم نشده است.

قاب به طور موقت در پیش نمایش انتخاب یا انتخاب شیء ظاهر می شود.

1

قاب xref قطع شده نمایش داده شده و ترسیم می شود

2 قاب xref قطع شده نمایش داده می شود اما رسم نشده است