دستور WORLDVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور WORLDVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که ورودی به دستورات DVIEW و VPOINT نسبت به WCS (پیش فرض) یا UCS فعلی است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

UCS بدون تغییر باقی مانده است

1

UCS برای مدت زمان فرمان به WCS تغییر می کند. ورودی فرمان نسبت به UCS فعلی است

DVIEW در اتوکد LT در دسترس نیست.