دستور WORKSPACELABEL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور WORKSPACELABEL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل نشان دادن نام فضای کاری فعلی در نوار وضعیت را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: 0
0 نام فضای کار را مخفی می کند
1 نام فضای کار را نشان می دهد