دستور WORKINGFOLDER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور WORKINGFOLDER (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر درایو و پوشه پوشه کار سیستم عامل را برای این فرآیند ذخیره می کند که می تواند مورد توجه توسعه دهندگان باشد.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: متفاوت است

نیز نامیده می شود دایرکتوری جاری ، کار است پوشه در اصل مجموعه ای به پوشه راه در، اما می شود توسط عملیات فایل به روز شد.