دستور WINDOWAREACOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور WINDOWAREACOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام انتخاب پنجره ، رنگ ناحیه انتخاب شفاف را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: 150

دامنه معتبر 1 تا 255 است. برای نمایش رنگ باید متغیر سیستم SELECTIONAREA روشن شود.