دستور VTDURATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VTDURATION (متغیر سیستم) در اتوکد

مدت زمان انتقال نمای صاف را در میلی ثانیه تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: 750

دامنه معتبر 0 تا 5000 است.