دستور VSSILHEDGES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSSILHEDGES (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل لبه های شباهت از اشیاء جامد به سبک بصری که به نمای فعلی اعمال می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: 0

0

خاموش

1

بر

مقدار اولیه VSSILHEDGES به سبک بصری فعلی بستگی دارد.

سبک ویژوال (VSCURRENT) مقدار اولیه
2f Wireframe 0
مفهومی 1
پنهان 1
سایه دار 0
سایه دار با لبه ها 1
سایه های خاکستری 1
طرح دار 1
Wireframe 0
اشعه ایکس 0
واقع بین 0

توجه داشته باشید:وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های موجود تغییر نمی یابد. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.