دستور VSOCCLUDEDEDGES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSOCCLUDEDEDGES (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا لبه های مسدود شده (پنهان) نمایش داده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: 1

0

خاموش

1

بر

توجه: وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های بصری موجود تغییر نمی کنند. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.