دستور VSMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

گوشه سمت راست بالای صفحه مجازی نمای فعلی را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: متفاوت است

به عنوان مختصات UCS بیان شده است.