دستور VSISOONTOP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSISOONTOP (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش ایزوله ها در بالای اشیاء سایه دار به سبک بصری که به نمای فعلی اعمال می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: 0

0

خاموش

1

بر

توجه داشته باشید:وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های موجود تغییر نمی یابد. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.