دستور VSINTERSECTIONLTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSINTERSECTIONLTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

خط باریک را برای خطوط تقاطع به سبک بصری اعمال شده برای نمای فعلی تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: 1

دامنه 1 تا 11 است.

1

جامد

2

نقطه چین

3

خط چین

4

داش کوتاه

5

داش متوسط

6

داش بلند

7

داش کوتاه دوتایی

8

داش متوسط

9

داش بلند

10

داش بلند متوسط

11

نقاط پراکنده

توجه داشته باشید:وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های موجود تغییر نمی یابد. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.