دستور VSHIDEPRECISION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSHIDEPRECISION (متغیر سیستم) در اتوکد

دقت پنهان ها و سایه ها را به سبک بصری اعمال شده برای نمای فعلی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

دقت تنها؛ از حافظه کمتری استفاده می کند

1

دقت دو برابر؛ از حافظه بیشتری استفاده می کند

توجه داشته باشید:وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های موجود تغییر نمی یابد. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.