دستور VSHALOGAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSHALOGAP (متغیر سیستم) در اتوکد

شکاف هاله در سبک بصری اعمال شده برای نمای فعلی را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: 0

دامنه 0 تا 100 است.

توجه داشته باشید:وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های موجود تغییر نمی یابد. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.