دستور VSFACESTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSFACESTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه نمایش چهره در نمای فعلی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: 0
0 هیچ سبکی استفاده نشده است    پیدا کردن
1 واقعی: تا حد ممکن به نحوه ظهور چهره در دنیای واقعی نزدیک است    پیدا کردن
2 Gooch: از رنگ های خنک و گرم به جای تاریک و روشن استفاده می کند تا نمایش چهره هایی را که ممکن است سایه زده و دشوار باشد در یک صفحه نمایش واقع بینانه به وجود آورد    پیدا کردن
توجه: وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های بصری موجود تغییر نمی کنند. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.