دستور VSFACEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSFACEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

سطح شفافیت از پیش تعیین شده برای اشیاء سه بعدی را روشن و خاموش می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: -60

سطح شفافیت برای مواد جامد و سطوح سه بعدی را می توان بین 100 درصد مات و 0 درصد مات تنظیم کرد. اعداد منفی مقدار را ذخیره می کنند اما جلوه را خاموش می کنند.

توجه: وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های بصری موجود تغییر نمی کنند. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.