دستور VSFACEHIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSFACEHIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش نماهای برجسته مخصوص در صورت بدون مواد در نمای فعلی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: -30

دامنه -100 تا 100 است. هرچه عدد بالاتر باشد ، برجسته تر بزرگتر می شود. اشیاء با مواد پیوست شده هنگام روشن بودن VSMATERIALMODE ، تنظیم VSFACEHIGHLIGHT را نادیده می گیرند.

توجه داشته باشید:وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های موجود تغییر نمی یابد. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.