دستور VSEDGES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSEDGES (متغیر سیستم) در اتوکد

انواع لبه های نمایش داده شده در منظره را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: 1

جداول نمایش داده می شود

لبه های صورت نمایش داده می شود

0

هیچ لبه ای نمایش داده نمی شود

   پیدا کردن

1

ایزولین ها نمایش داده می شوند

   پیدا کردن

2

لبه های صورت نمایش داده می شود

   پیدا کردن
توجه: وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های بصری موجود تغییر نمی کنند. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.