دستور VSEDGEJITTER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSEDGEJITTER (متغیر سیستم) در اتوکد

باعث می شود که لبه های روی اشیاء با چند ضربه خطی ظاهر شود ، گویی که با یک مداد ترسیم شده اند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: -2

می توان مقدار پرش را کم ، متوسط ​​یا زیاد تنظیم کرد. اعداد منفی مقدار را ذخیره می کنند اما جلوه را خاموش می کنند. سبک های طرح برای اشیاء با اصلاح اصلاح لبه Jitter در دسترس نیست.

1

کم

2

متوسط

3

بالا

توجه: وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های بصری موجود تغییر نمی کنند. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.