دستور VSAZEBRASIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSAZEBRASIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

عرض نوارهای گورخر نمایش داده شده در طول آنالیز گورخر (ANALYSISZEBRA) را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 45

مقادیر معتبر از 1 تا 100 است.