دستور VSAZEBRADIRECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSAZEBRADIRECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا نوارهای گورخر هنگام تجزیه و تحلیل گورخر به صورت افقی ، عمودی یا زاویه ای نمایش می دهند (ANALYSISBRA).

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 90
0 افقی
90 عمودی
توجه: مقداری بین 0 تا 90 درجه وارد کنید تا نوارهای زبرا در یک زاویه تنظیم شود.