دستور VSADRAFTANGLEHIGH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSADRAFTANGLEHIGH (متغیر سیستم) در اتوکد

مقداری را نشان می دهد که یک مدل در طول تجزیه و تحلیل پیش نویس به عنوان سبز نمایش می دهد (ANALYSISDRAFT).

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 3

زاویه پیش نمایش زاویه درجه ای بین سطح عادی و صفحه UCS است. مقدار بالا توسط این متغیر سیستم تنظیم شده است.

-90 سطح موازی با UCS است که سطح معمولی با جهت مخالف به عنوان هواپیمای ساختمانی روبرو است
0 سطح عمود بر هواپیمای ساختمانی است
90 سطح آن به موازات هواپیمای ساختمانی است که سطح طبیعی آن با همان جهت UCS قرار دارد