دستور VSACURVATURETYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSACURVATURETYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که کدام نوع تجزیه و تحلیل انحنا با (ANALYSISCURVATURE) استفاده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0
0 انحنای گاوسی (ارزیابی مناطقی از انحنای زیاد و پایین)
1 انحنای متوسط ​​(ارزیابی میانگین انحنای مقادیر انحنای سطح U و V)
2 حداکثر انحنای (ارزیابی حداکثر انحنای مقادیر انحنای سطح U و V)
3 حداقل انحنای (ارزیابی حداقل انحنای مقادیر انحنای سطح U و V)