دستور VSACURVATURELOW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSACURVATURELOW (متغیر سیستم) در اتوکد

مقداری را نشان می دهد که در هنگام تجزیه و تحلیل انحنای سطح ، به صورت آبی نمایش داده می شود (ANALYSISCURVATURE).

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: -1

مقدار پیش فرض برای این متغیر سیستم -1 است.