دستور VPMAXIMIZEDSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VPMAXIMIZEDSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که نمای حداکثر است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

اگر دستور PLOT را شروع کنید ، حداکثر حالت بازدید از بین می رود.

0

حداکثر نیست

1

حداکثر شده است