دستور VPLAYEROVERRIDES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VPLAYEROVERRIDES (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا لایه هایی با خاصیت مشاهده (VP) وجود دارد که برای مشاهده طرح فعلی جاری نیست.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

نمای فعلی دارای هیچ گونه ویژگی خاص لایه مرتبط نیست

1

نمای کنونی ، بیش از حد دارای ویژگی لایه مرتبط است