دستور VIEWMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VIEWMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

تنظیمات نمایش برای نمای فعلی را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

خاموش

1

نمای چشم انداز

2

قطع جلوی

4

بریدن پشت

8

UCS دنبال کردن حالت

16

قطع جلوی دوربین نیست (در اتوکد LT موجود نیست)

در صورت روشن بودن ، FRONTZ هواپیمای جلو را تعیین می کند.

در صورت خاموش بودن ، FRONTZ نادیده گرفته می شود ، و هواپیمای قطع جلوی دوربین از نقطه دوربین عبور می کند. در صورت خاموش بودن بیت 2 در جلو ، این تنظیم نادیده گرفته می شود.