دستور VIEWEDIT در اتوکد

مشاهده (فرمان)

نمای طراحی اسناد مدل موجود را ویرایش می کند.

علامت

هنگامی که روبان فعال است ، این دستور زبانه متنی روبان Drawing View Editor را نشان می دهد . وقتی روبان فعال نیست ، از خط فرمان استفاده کنید تا خصوصیات نمای را برای ویرایش تغییر دهید.

با اجرای این دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

توجه: گزینه هایی که مشاهده می کنید به خصوصیات مدل ، نوع مدل و نمای آن بستگی دارد.

نمای را انتخاب کنید

نمای طراحی را برای ویرایش مشخص می کند.

انتخاب کنید

انتخاب فضای مدل
برای انتخاب مواد جامد و سطوح برای استفاده در طرح ، به فضای مدل تغییر می کند.

بازگشت به طرح
به طرح حاوی نمای نقشه تغییر می کند.

نمایندگی

انواع نمایندگی را مشخص می کند تا بتواند نمایشی را که می خواهید در نمای نقشه انتخاب شده نشان دهید انتخاب کنید. نمایندگی ها فقط توسط مدل های Inventor پشتیبانی می شوند .

توجه داشته باشید:

 • انواع نمایندگی مدل خاص هستند. برخی از انواع نمایش داده شده نمایش داده شده ممکن است در مدل انتخابی در دسترس نباشند.
 • فقط نمای نمای طراحی می تواند برای نمایهای پیش بینی شده ، بخش و جزئیات تغییر یابد . برای سایر نمایندگی ها ، نماهای پیش بینی شده از والدینشان پیروی می کنند.
نمای طراحی

نمای نمای طراحی را برای نمایش در نمای نقاشی انتخاب شده انتخاب می کند. وارد ؟ برای نمایش لیستی از نمایشهای طراحی موجود.

این گزینه فقط درصورتی موجود است که نمای نقاشی انتخاب شده از مجموعه مخترعین (* .iam) ایجاد شده باشد که حاوی نمای طراحی است.

موضعی

یک نمایه موقعیتی را برای نمایش در نمای نقشه انتخاب شده انتخاب می کند. وارد ؟ برای نمایش لیستی از نمایش های موجود. این گزینه فقط درصورتی موجود است که نمای نقاشی انتخاب شده از مجموعه مخترعین (* .iam) ایجاد شده باشد که حاوی بازنمایی های موقعیتی است.

سطح جزئیات

سطح نمایش جزئیات را برای نمایش در نمای نقشه انتخاب شده انتخاب می کند. وارد شوید ؟ برای نمایش لیستی از نمایش های موجود. این گزینه فقط درصورتی موجود است که نمای نقاشی انتخاب شده از مجموعه مخترعین (* .iam) ایجاد شود.

جوشکاری

حالت جوش را برای نمایش در نمای نقشه انتخاب شده انتخاب می کند. وارد ؟ برای نمایش لیستی از حالت های جوشکاری و قطعات در حالت آماده سازی. حالت مجمع جوشکاری را قبل از هرگونه عمل بر روی آن نشان می دهد. حالت Welds بعد از انجام جوشکاری مونتاژ را نشان می دهد. حالت ماشینکاری بعد از انجام عملیات جوشکاری ، جوشکاری را نشان می دهد. حالت آماده سازی به صراحت ذکر نشده است. با این حال ؟ گزینه نام اجزای موجود در حالت آماده سازی قبل از جوشکاری را لیست می کند. نمایندگی جوش فقط درصورتی موجود است که نمای نقاشی انتخاب شده
از مونتاژ جوش مخترع (* .iam) ایجاد شده باشد.

عضو

عضوی را از یک کارخانه iAssociation یا کارخانه iPart انتخاب می کند تا در نمای نقشه انتخاب شده نشان داده شود. وارد ؟ برای نمایش لیستی از اعضای موجود. این گزینه فقط درصورتی موجود است که نمای نقاشی انتخاب شده از یک کارخانه iAssemble یا کارخانه iPart (* .iam ، * .ipt) ایجاد شود.

ورق فلز

نمای فلزی را برای نمایش در نمای نقاشی انتخاب شده انتخاب می کند. وارد ؟ برای نمایش لیستی از گزینه های موجود. این گزینه فقط درصورتی موجود است که نمای نقاشی انتخاب شده از یک کارخانه iAssemble یا کارخانه iPart (* .iam ، * .ipt) ایجاد شود.

ارائه

نمای نمایش را برای نمایش در نمای نقاشی انتخاب شده انتخاب می کند. وارد ؟ برای نمایش لیستی از نمایش های موجود. این گزینه فقط در دسترس است که نمای طراحی شده از یک سند ارائه دهنده Inventor (* .ipn) ایجاد شده است.

خطوط پنهان

شیوه نمایش را برای استفاده برای نمای پایه مشخص می کند.

مقیاس

مقیاس مطلق را برای استفاده برای نمای نقشه انتخاب شده مشخص می کند. برای تغییر مقیاس ، مقیاس استاندارد را از لیست کشویی انتخاب کنید یا مستقیماً مقیاس غیر استاندارد را وارد کنید . به طور پیش فرض ، نمایش های پیش بینی شده و مقطعی همان مقیاس والدین خود را به ارث می برند.
نماهای جزئیات یک مقیاس بالاتر از مقیاس نمایش والدین است.

دید

گزینه های دید را برای تنظیم برای نمای پایه مشخص می کند.

لبه های تداخل

لبه های تداخل را روشن یا خاموش می کند. لبه تداخل هنگامی رخ می دهد که چهره های چندین مؤلفه از هم جدا شوند. هنگامی که لبه های تداخل روشن هستند ، لبه ای نمایش داده می شود که محل اجزای آنها در کجا ملاقات می کند. لبه تداخل هنگامی رخ می دهد که چهره های چندین مؤلفه از هم جدا شوند. هنگامی که لبه های تداخل روشن هستند ، لبه ای نمایش داده می شود که محل اجزای آنها در کجا ملاقات می کند.

لبه های مماس

لبه های مماس را روشن یا خاموش می کند. لبه های مماس انتقال بین یک سطح صاف و یک لبه گرد را نشان می دهد ، که معمولاً به عنوان لبه های پر شده مشاهده می شود.

 • لبه های مماس پیش بینی شده است. طول لبه های مماس را کوتاه می کند تا آنها را از لبه های قابل مشاهده متمایز کند.
  این تنها در صورت انتخاب Tangent Edges در دسترس است.
خم زیاد

خطوط میزان خم ورق فلز را روشن یا خاموش می کند. خطوط اندازه خم فلزی نشانگر موقعیت گذار که در آن یک خم لولا یا چین خورده است ، در یک
نمای فلز مسطح شده است. این گزینه فقط در صورتی موجود است که مدل مربوطه دارای یک صفحه فلزی مسطح باشد که در آن مشخص شده است.

ویژگی های موضوع

قابلیت روشن یا خاموش بودن خطوط نخ را در پیچ ها و سوراخ های ضبط شده نشان می دهد.

مسیرهای ارائه

قابلیت مشاهده مسیرهای ارائه را روشن یا خاموش می کند. مسیرهای ارائه خطوط در نمای منفجر شده (در یک فایل ارائه) هستند که مسیری را نشان می دهند که در طی آن اجزاء به موقعیت مونتاژ منتقل می شوند.

طرح ریزی

مشخص می کند که آیا روش پیش بینی شده در نمای بخش متعامد است. توجه: این گزینه فقط برای نمایش بخش ها در دسترس است.

عمق

عمق خط بخش را مشخص می کند یا خیر.

توجه: این گزینه فقط برای نمایش بخش ها در دسترس است.
پر شده
خط مقطع را تا حداکثر عمق مدل تنظیم می کند.
تکه
عمق را با استفاده از دستگاه اشاره گر انتخاب کنید یا یک مقدار عددی مثبت برای تغییر عمق خط بخش وارد کنید.

مرز

مشخص می کند که مرز نمایش جزئیات مدور یا مستطیل است یا خیر. مرز پیش فرض دایره ای است.

توجه: این گزینه فقط برای نمایش جزئیات در دسترس است.

حاشیه نویسی

توجه: این گزینه فقط برای نمایش بخش ها و جزئیات موجود است.
شناسایی کنید
برچسب مربوط به خط بخش و نمای بخش نتیجه ، و مرز جزئیات و نمای جزئیات نتیجه را مشخص می کند.برنامه به طور خودکار از نقاشی ، بخش رایگان بعدی و برچسب نمایش جزئیات تعیین می کند . می توانید نام یا شماره خود را وارد کنید. توجه: برچسب های I ، O ، Q ، S ، X و Z به طور پیش فرض از مطالعه خارج می شوند.
برچسب
مشخص می کند که قسمت یا برچسب نمایش جزئیات نمایش داده شده است یا خیر.
لبه مدل

سبک مدل لبه برای مدل نمای جزئیات را مشخص می کند.

توجه: این گزینه فقط برای نمایش جزئیات در دسترس است.
 • صاف. مشخص می کند که لبه مدل نمای جزئیات صاف است.
 • صاف با مرز. مشخص می کند که لبه مدل نمای جزئیات بسته به نوع حاشیه جزئیات انتخاب شده ، با یک مرز دایره ای یا مستطیل صاف است .
 • با خط اتصال صاف باشید. مشخص می کند که لبه مدل نمای جزئیات ، صاف ، دارای یک مرز و خط ارتباط بین نمای جزئیات و مرز جزئیات در نمای والدین است.
 • ناهموار. مشخص می کند که لبه مدل نمای جزئیات جنجالی است.هیچ مرزی برای نمای جزئیات و هیچ خط ارتباطی بین نمای جزئیات و مرز جزئیات در نمای والدین وجود ندارد.

دریچه

مشخص می کند که دریچه در قسمت انتخاب شده نمایش داده شده است یا نمای جزئیات.

خروج

به قسمت قبلی باز می گردد ، یا بسته به مکانی که در چرخه فرمان باشد گزینه ظاهر می شود ، فرمان را تکمیل می کند.

VIEWEDIT (Command)

Edits an existing model documentation drawing view.

Find

When the ribbon is active, this command displays the Drawing View Editor ribbon contextual
tab. When the ribbon is not active, use the command line to change the properties
of the view to edit.

The following prompts are displayed.

NOTE:The options you see depend on the model properties, model type and the view.

Select view

Specifies the drawing view to edit.

Select

Model Space Selection
Switches to the model space to select solids and surfaces to use in the layout.

Return To Layout
Switches to the layout containing the drawing view.

Representation

Specifies the representation types to enable you to select the representation you
want to show in the selected drawing view. Representations are supported only by Inventor
models.

NOTE:

 • Representation types are model specific. Some of the displayed representation types
  may not be available in the selected model.
 • Only the design view representation can be modified for projected, section and detail
  views. For all other representations, projected views follow their parent.
Design View

Selects a design view representation to show in the selected drawing view. Enter ?
to display a list of available design views.

This option is available only if the selected drawing view is created from an Inventor
assembly (*.iam) that contains design view representations.

Positional

Selects a positional representation to show in the selected drawing view. Enter ?
to display a list of available representations.

This option is available only if the selected drawing view is created from an Inventor
assembly (*.iam) that contains positional representations.

Level of detail

Selects a level of detail representation to show in the selected drawing view. Enter
? to display a list of available representations.

This option is available only if the selected drawing view is created from an Inventor
assembly (*.iam).

Weldment

Selects the weldment state to show in the selected drawing view.

Enter ? to display a list of weldment states and components in preparatory state.

The Assembly state shows the weldment prior to any operation are performed on it.
The Welds state shows the assembly after welding is performed. The Machining state
shows the weldment after post welding machining is performed. The Preparation state
is not explicitly listed. However, the ? option lists the names of the components
in the pre-welding preparatory state.

The weldment representation is available only if the selected drawing view is created
from an Inventor weldment assembly (*.iam).

Member

Selects a member from an iAssembly factory or iPart factory, to show in the selected
drawing view. Enter ? to display a list of available members.

This option is available only if the selected drawing view is created from an iAssembly
factory or an iPart factory (*.iam, *.ipt).

Sheet Metal

Selects the sheet metal view to show in the selected drawing view. Enter ? to display
a list of available options.

This option is available only if the selected drawing view is created from an iAssembly
factory or an iPart factory (*.iam, *.ipt).

Presentation

Selects the presentation view to show in the selected drawing view. Enter ? to display
a list of available views.

This option is available only the selected drawing view is created from an Inventor
Presentation document (*.ipn).

Hidden Lines

Specifies the display style to use for the base view.

Scale

Specifies the absolute scale to use for the selected drawing view. To change the scale,
select a standard scale from the drop-down list, or directly enter a non-standard
scale.

By default, projected and section views inherit the same scale as their parent; detail
views are one scale higher than the parent view scale.

Visibility

Specifies the visibility options to set for the base view.

Interference edges

Turns visibility of interference edges on or off. An interference edge occurs when
faces of multiple components intersect. When Interference Edges are turned on, an
edge is displayed that shows where the components meet.

An interference edge occurs when faces of multiple components intersect. When Interference
Edges are turned on, an edge is displayed that shows where the components meet.

Tangent edges

Turns visibility of tangent edges on or off. Tangent edges mark the transition between
a flat surface and a rounded edge, most commonly seen as filleted edges.

 • Tangent edges foreshortened. Shortens the length of tangential edges to differentiate them from visible edges.
  This is available only if Tangent Edges is selected.
Bend extents

Turns visibility of sheet metal bend extent lines on or off. Sheet metal bend extent
lines indicate the location of transition about which a bend hinges or folds, in a
flattened sheet metal view.

This option is available only if the corresponding model has a flattened sheet metal
view defined in it.

Thread features

Turns visibility of thread lines on screws and tapped holes, on or off.

Presentation trails

Turns visibility of presentation trails on or off. Presentation trails are lines in
an exploded view (in a presentation file) that show the direction along which a components
are moved into assembled position.

Projection

Specifies if the projected method of the section view is orthogonal.

NOTE:This option is available only for section views.

Depth

Specifies if the depth of the section line.

NOTE:This option is available only for section views.
Full
Sets the section line to the maximum depth of the model.
Slice
Select a depth using the pointing device or enter a positive numeric value to modify
the depth of the section line.

Boundary

Specifies if the detail view boundary is circular or rectangular. The default boundary
is circular.

NOTE:This option is available only for detail views.

Annotation

NOTE:This option is available only for section and detail views.
Identifier
Specifies the label for the section line and the resulting section view, and the detail
boundary and the resulting detail view.The program automatically determines from the drawing, the next free section and detail
view label. You can enter your own label name or number.

NOTE:Labels I, O, Q, S, X, and Z are excluded by default.
Label
Specifies if the section or detail view label is displayed.
Model Edge

Specifies the style for the edge for the detail view model.

NOTE:This option is available only for detail views.
 • Smooth. Specifies that the edge of the detail view model is smooth.
 • Smooth with border. Specifies that the edge of the detail view model is smooth with a circular or rectangular
  border, depending on the detail boundary type selected.

 • Smooth with connection line. Specifies that the edge of the detail view model is smooth, with a border, and connection
  line between the detail view and the detail boundary in the parent view.

 • Jagged. Specifies that the edge of the detail view model is jagged.There is no border for the detail view and no connection line between the detail view
  and the detail boundary in the parent view.

Hatch

Specifies if hatch is displayed in the selected section or detail view.

Exit

Goes back to the previous prompt, or completes the command, depending on where in
the command cycle the option appears.

Learning AutoCad

بروزرسانی شده در تاریخ:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code