دستور VIEWDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VIEWDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

جهت مشاهده را در نمای فعلی ، در مختصات UCS ، ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: وکتور سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000،0.0000،1.0000

این نقطه دوربین را به عنوان یک افست سه بعدی از نقطه هدف توصیف می کند.