دستور VIEWCTR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VIEWCTR (متغیر سیستم) در اتوکد

مرکز نمای را در نمای فعلی ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

به عنوان مختصات UCS بیان شده است.