دستور USERS1-5 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور USERS1-5 (متغیر سیستم) در اتوکد

ذخیره و بازیابی داده های رشته متن را فراهم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”

پنج متغیر سیستم وجود دارد: USERS1 ، USERS2 ، USERS3 ، USERS4 و USERS5.