دستور USERI1-5 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور USERI1-5 (متغیر سیستم) در اتوکد

ذخیره و بازیابی مقادیر عدد صحیح را فراهم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

پنج متغیر سیستم وجود دارد: USERI1 ، USERI2 ، USERI3 ، USERI4 و USERI5.