دستور UPDATETHUMBNAIL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UPDATETHUMBNAIL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل به روزرسانی پیش نمایش های کوچک تصویر برای نمایش ها و طرح ها.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 15

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

پیش نمایش ها را به روز نمی کند

1

پیش نمایش های به روزرسانی شده برای نمای فضای مدل

2

پیش نمایش های پیش نمایش برای نمای طرح به روز می شود

4

پیش نمایش های پیش نمایش برای طرح بندی ها

8

پیش نمایش ها در هنگام ایجاد ، تغییر یا بازگرداندن طرح ها یا نمایش ها به روز می شوند

16

پیش نمایش پیش نمایش ها هنگام ذخیره نقشه

این پیش نمایش ها در Sheet Set Manager نمایش داده می شوند. پیش نمایش های ورق در برگه فهرست ، نمایش پیش نمایش صفحه در برگه لیست مشاهده و پیش نمایش های نمای فضای مدل در تب Resource Drawings نمایش داده می شوند.