دستور UNITS- در اتوکد

۰ / ۰

-UNITS (فرمان)

قالب های دقیق و نمایشگر مختصات ، مسافت ها و زوایا را کنترل می کند.

با اجرای این دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

انتخاب را وارد کنید (قالبهای گزارش)

سبک نمایش واحد را مشخص می کند.۱ = علمی ۱.۵۵E + 01

۲ = اعلان ۱۵.۵۰

۳ = مهندسی ۱′-۳.۵۰ ″

۴ = معماری ۱′-۳ ۱/۲

۵ = کسری ۱۵ ۱/۲

تعداد ارقام به سمت راست از نقطه اعشار (۰ تا ۸)

(در قالب های علمی ، اعشاری یا مهندسی موجود است)دقت اعشاری را مشخص می کند: ۰ تا ۸.

مخرج کوچکترین کسری برای نمایش

(در قالبهای معماری یا کسری موجود است)دقت کسری را مشخص می کند: ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۸ ، ۱۶ ، ۳۲ ، ۶۴ ، ۱۲۸ یا ۲۵۶.

انتخاب را وارد کنید (سیستم های اندازه گیری زاویه)

قالب نمایشگر برای زوایا را مشخص می کند.۱ = درجه اعشار – ۴۵.۰۰۰۰

۲ = درجه / دقیقه / ثانیه – ۴۵d0’0 ″

۳ = نمرات – ۵۰.۰۰۰۰ گرم

۴ = رادیان – ۰.۷۸۵۴r

۵ = واحدهای ناظر – N 45d0’0 0 E

مکانهای کسری برای نمایش زاویه ها
دقت کسری را مشخص می کند: ۰ تا ۸.
جهت زاویه ۰
جهت زاویه را مشخص می کند ۰. قالب این عدد بستگی به سیستم اندازه گیری زاویه ای دارد که شما مشخص کردید. همچنین می توانید نقاط را برای تنظیم جهت تعیین کنید:۰ = شرق یا ساعت ۳۹۰ = شمال یا ساعت ۱۲

۱۸۰ = غرب یا ساعت ۹

۲۷۰ = جنوب یا ساعت ۶

زاویه ها را در جهت عقربه های ساعت اندازه گیری کنید؟

جهت زاویه های مثبت را از زاویه ۰ مشخص می کند.

-UNITS (Command)

Controls the precision and display formats for coordinates, distances, and angles.

The following prompts are displayed.

Enter choice (Report Formats)

Specifies the unit display style.

۱ = Scientific 1.55E+01

۲ = Decimal 15.50

۳ = Engineering 1′-3.50″

۴ = Architectural 1′-3 1/2″

۵ = Fractional 15 1/2

Number of digits to right of decimal point (0 to 8)

(Available for scientific, decimal, or engineering formats)

Specifies the decimal precision: 0 to 8.

Denominator of smallest fraction to display

(Available for architectural or fractional formats)

Specifies the fractional precision: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, or 256.

Enter choice (Systems of Angle Measure)

Specifies the display format for angles.

۱ = Decimal degrees – 45.0000

۲ = Degrees/minutes/seconds – 45d0’0″

۳ = Grads – 50.0000g

۴ = Radians – 0.7854r

۵ = Surveyor’s units – N 45d0’0″ E

Fractional places for display of angles
Specifies the fractional precision: 0 to 8.
Direction for angle 0
Specifies the direction of the angle 0. The format of this number depends on the system
of angle measure you specified. You can also specify points to set the direction:0 = East or 3 o’clock90 = North or 12 o’clock

۱۸۰ = West or 9 o’clock

۲۷۰ = South or 6 o’clock

Measure angles clockwise?

Specifies the direction of positive angles from angle 0.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code