دستور UNDOCTL (متغیر سیستم) در اتوکد

UNDOCTL (متغیر سیستم)

گزینه های مورد استفاده در فرمان UNDO را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 53

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

UNDO خاموش است

1

UNDO روشن است

2

فقط یک فرمان قابل بازگشت است

4

خودکار روشن است

8

گروهی در حال حاضر فعال هستند

16

عملیات بزرگنمایی و pan به عنوان یک عمل واحد گروه بندی می شوند

32 عملیات لایه به عنوان یک عمل واحد گروه بندی می شوند