دستور UCSYDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSYDIR (متغیر سیستم) در اتوکد

جهت Y از UCS فعلی را برای نمای فعلی در فضای فعلی ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000،1.0000،0.0000

جهت Y از UCS می تواند برای هر منظر متفاوت باشد.