دستور UCSVP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSVP (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که UCS در منظره های دیگر وابسته یا مستقل از UCS از نمای فعلی است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

تنظیم این متغیر سیستم ویژه viewport است.

0

قفل شده است؛ UCS UCS منظره فعلی را منعکس می کند

1

قفل شده است UCS در منظره ذخیره می شود و مستقل از UCS از نمای فعلی است