دستور UCSORTHO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSORTHO (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که هواپیمای XY UCS هنگام ترمیم منظره ارتوگرافی به طور خودکار با صفحه نمای فعلی مطابقت دارد یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

مشخص می کند که UCS با بازگرداندن منظره ارتوگرافی ، بدون تغییر باقی می ماند

1

مشخص می کند که UCS هنگام بازگرداندن منظره ارتوگرافی ، به طور خودکار تراز می شود