دستور UCSDETECT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCSDETECT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل پویای UCS هنگام ایجاد اشیاء با سطوح مسطح سه بعدی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

می توانید UCS را به صورت پویا تراز کنید وقتی مکان نما در هنگام ایجاد یک شیء ، روی یک سطح مسطح روی یک جامد سه بعدی ، یک عنصر مش مسطح یا یک قسمت ابر مسطح حرکت کند.

توجه: تراز پویا UCS اشیاء سطح مسطح یا هندسه 2D را تشخیص نمی دهد.

0

غیر فعال

1

فعال