دستور TSTACKALIGN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TSTACKALIGN (متغیر سیستم) در اتوکد

تراز عمودی متن ذخیره شده را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

تراز وسط قرار دارد

1

تراز وسط قرار دارد

2

تراز بالا